Categories Materials OK OK  
 
 
 

Horns

  
  
  
  

MAKHILA 

 

 
  
  
  
  

GADGET CANE : PAINTER'S EASEL 

 

 
  
  
  
  

HORN CHIMERA 

 

 
  
  
  
  

RIDING CROP SCULPTED OF A HORN GREY HOUND 

 

 
  
  
  
  

HORN ART NOUVEAU WOMAN 

 

 
  
  
  
  

XVII th century CANE